Daily archives "September 26, 2019"

2 Articles

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายเดือน                ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด  ประกาศ-นว.คอมฯ.pdf (82 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร2.pdf (47 downloads)