ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน PMQA จาก สสอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร