Results for category "ประกาศ/ประชาสัมพันธ์"

59 Articles

รับประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยื่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  ณ  ” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา “

อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12กันยายน 2560

2.2มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ.pdf (35 downloads)

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

2.1-มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่.pdf (38 downloads)