ทำเนียมสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
1. นายสนิท จักรชัย พ.ศ. 2515-2519
2. นายเสนอ จันทร์เกษ พ.ศ. 2519-2522
3. นายปรีชา ทองเที่ยงดี พ.ศ. 2522-2523
4. นายสุบรรณ ถนอมพันธ์ พ.ศ. 2523-2527
5. นายวิเชียร วิชัย พ.ศ. 2527-2534
6. นายสุระ สุภศร พ.ศ. 2534-2542
7. นายสวัสดิ์ ทองผา พ.ศ. 2542-2545
8. นายสัมพันธ์ กุลพร พ.ศ. 2545-2547
9. นายมนตรี อ่อนเนตร พ.ศ. 2547-2549
10. นายลำพูน ฉวีรักษ์ พ.ศ.2549-2552
11. นายยุรวัฒน์ ทองผา พ.ศ. 2552 – 2555
12. นายสัมพันธ์ กุลพร พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน