เป้าประสงค์หลัก (Goals)

เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข